برای خدا #قیام کنید قیام برای خدا یعنی اقامه #توحید اقامه توحید یعنی اعتقاد به اینکه همه عالم عبد خدا هستند و دشمن باطل و #طاغوت هیچ قدرتی ندارد

استاد خانجانی - تواصی توحیدی به چه معناست؟
Powered by TayaCMS