|استادیزدان‌پناه | موضوع: گزیده ای از بیانات حضرت استاد یزدان پناه در دیدار با اعضای مرکز گفتمان توحید
توحید را باید به عنوان یک گفتمان در عقل مدنی جامعه قرار داد و تقویت کرد #گفتمان_توحید #استاد_یزدان_پناه #عقل_مدنی #جریان_سازی #کلیپ
Powered by TayaCMS