قسمت اول

رسالت اندیشه گفتمان‌ساز توحید 🔶 نسبت میان اندیشه نظری و #گفتمان عمومی #توحید ، چیزی شبیه (اگر به این همانی قائل نشویم!) نسبت میان باور ذهنی توحید و #ایمان به توحید در مقیاس عمومی است. 🔷 دستکم به نظر می‌رسد می‌توان بر این گزاره پافشاری کرد که گفتمان شدن هر #اندیشه در جامعه، اقتضائات خودش را دارد برخی از گزاره‌ها را می‌توان برپایه شهرت عمومی و یا پروپاگاندای رسانه‌ای، بدون تکیه بر شعور و آگاهی عمیق مخاطب پیگیری کرد، امّا گفتمان شدن اندیشه توحیدی، جز از بستر بیدارسازی فطرت و به کارگیری آگاهی و شعور عمیق مردم امکان پذیر نیست و این همان چیزی است که ما از آن به ایمان تعبیر می‌کنیم. 🔶ایمان زاینده و تعهّد آفرین که رهبری معظم در طرح کلّی طرح فرموده‌اند در واقع یک معادله دو سویه میان #ولایت الله و نظم یکپارچه هستی با انسان فقیر بالذات و سرگشته در میان کثرات است و هر مدعی الوهیِّتی در مواجهه با انسان حیرت زده راهی ندارد مگر اینکه ادعای نظم و یکپارچگی دستگاه حاکمیّت و #قدرت خود را برای تذلیل و خضوع انسان فقرزده در برابر قطب جاذب خود به کار بگیرد. 🔷 بر این اساس است که شرک یعنی مقهور قطبهای غیر الهی شدن در واقع، در یک معنای متضایف بیانگر وجود طرحی ولایت مآبانه و مدعی قاهریّت در قطب جذب کننده غیرخدایی نیز هست. 🔶این داد و ستد با انسان سرگشته که نوع اصیل و اطمینان آور آن تنها در ایمان توحیدی تعهد آفرین وجود دارد و همه الهه‌ها و خدایگان پوشالی نیز بر این پایه با آدمی تعامل می‌کنند، پرده از حقیقتی انسان شناختی بر می‌دارد و آن اینکه انسان جز با ایمان به امنیّت نمی‌رسد و هر منبع الهام بخشی بتواند این امنیّت را به عمق خاطر و روان آدمی وارد کند، او و نظمی که تداعی می‌کند، متعلّق ایمان واقع می‌شود، "یؤمنون بالطاغوت" حقیقتی قرآنی است که برای تعبیر ولایت طاغوت بر اولیای او و اطاعت عمیق آنان از نظم طاغوتی بیان شده است. 🔷 این که انسان ها به کدام نظم و ساختار برای عقل محاسبه گر خود اطمینان کنند، دعوای اصلی کفر و توحید است، انسان بی پناه که اولین و قدرتمندترین درک او از خود، فقر و نداری و سرگشتگی و بی‌پناهی است، جز با دریافتی اطمینان بخش به سکون نمی‌رسد و آن اطمینان از وجود نظمی پشتیبان و حمایت کننده است که بتواند برای رهایی از نابودی و رسیدن به آرزوها و اهدافی که رشد می‌پندارد بر آن تکیه کند. ادامه دارد... #استاد_قاسمی🖋 @tooshe_noor #یادداشت #گفتمان_توحید #روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا --------------------------------------- 🔰 گفتمان توحید @goftemane_tohid
Powered by TayaCMS